Η Υ.Ι.Ν σήμερα, στελεχώνεται από ανώτερο και κατώτερο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Ορισμένα από τα υφιστάμενα Τμήματα, υποδιαιρούνται σε ένα ή περισσότερα Εξαρτημένα Γραφεία, όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό ΚΟΛ/ΥΙΝ 2016, ως ακολούθως:

 Η αναλυτική οργάνωση της υπηρεσίας, φαίνεται στο ακόλουθο οργανόγραμμα,